NEN2991

Ondersteunen bij NEN2991 onderzoeken

De NEN2991 is de norm waarin in een gebouw een lucht- en risicobeoordeling kan worden uitgevoerd waarbij er asbesthoudende materialen zijn toegepast. Dit kan in zowel gebruik zijnde gebouwen alsmede in gebouwen waar een renovatie moet gaan plaatsvinden.

Daar een NEN2991 onderzoek merendeel wordt voorgeschreven in een SC540 asbestinventarisatierapport moet de uitvoering van dit onderzoek gedaan worden door een analist.

De analist bereid zich voor door het asbestinventarisatierapport door te nemen en te bekijken waar de mogelijke besmetting vandaan komt. Als hij zich heeft voorbereid kan de daadwerkelijke uitvoering beginnen, deze uitvoering bestaat uit:

  • Visuele inspectie naar restanten asbestverdacht materiaal;
  • Uitvoeren van luchtmetingen;
  • Uitvoeren van kleefmonstername.

De luchtmeting wordt dusdanig uitgevoerd dat er een gebruikssituatie wordt nagebootst. Dit gebeurt doordat er door de besmette ruimte heen wordt gelopen om zodoende een luchtstroming te creëren alsmede het gebruik maken van borstels en wappers.

Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd worden de lucht- en kleefmonsters naar het laboratorium gebracht waar ze door een andere analist zullen worden nagekeken. De uitslagen hiervan zullen worden vervat in analysecertificaten waarna deze worden opgestuurd naar het asbestinventarisatiebureau die haar conclusies aan verbindt.